See our content

Nội dung giảng dạy

Toàn bộ nội dung giảng dạy của chúng tôi dựa trên chương trình của bộ giáo dục, được soạn thảo bởi các đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm cùng sự hợp tác của các trường đối tác. Đội ngũ sáng tạo của chúng tôi sử dụng những công nghệ mới nhất để tạo ra nội dung học độc đáo, có tính chất tương tác và vui nhộn. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy con em mình yêu thích việc học đến thế nào và bạn cũng có thể cùng tham gia. Hãy xem thử video dưới đây để thấy xem điều gì khiến chương trình của EQUALLYY độc đáo đến vậy.

parent landing our content
See our features

Điểm nổi bật của chúng tôi

parent landing classroom
Online classroom & collaboration
Online classroom & collaboration

Learning and collaborating in a state of the art online classroom. You child will be able to collaborate and learn with students and friends from all over Thailand as if they sit in the same room. Additionally your child can have tutoring sessions online comfortably from home with one of our many quality checked tutors.

parent landing tutoring platform
Tutoring platform
Tutoring platform

A large tutor platform where your child can find its very own dedicated tutor to tackle and explain the most complicated theories and concepts and prepare your child to pass any exam with flying colors. No matter where you are our online classroom software will connect your child with the tutor anywhere anytime.

parent landing video library
Tutorial video library
Tutorial video library

A national curriculum aligned tutorial video library full with interactive and animated videos for all classes and subjects.

parent landing instant homework
Instant homework help
Instant homework help

Instant help for any question or problem you child might have might it be homework or test preparation. Simply type the question or upload a photo of the homework and get help anytime anywhere within minutes. Truly leveraging the power of technology.

parent landing mockup
Quizzes & mock up exams
Quizzes & mock up exams

Plenty of quizzes and even complete timed mock up exams to check for mastery and prepare your child to pass any exam or test with perfect grades

parent landing student forum
Student Forum
Student Forum

A place for your child to exchange ideas, ask questions, discuss and learn and connect with students and friends from all over Thailand.